РЕГЛАМЕНТ ВИКОНКОМУ

Затверджений рішенням виконкому

№ 135 від 14.07.2017

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Звенигородської міської ради

1.1. Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради є її виконавчим органом, їй підконтрольним і підзвітним. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.2. Порядок діяльності виконавчого комітету і посадових осіб закріплені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовим актами, а також рішеннями міської ради і власними рішеннями.

1.3. Регламент виконавчого комітету Звенигородської міської ради  (далі – виконавчий комітет міської ради) є документом, в якому закріплені основні організаційні засади та порядок діяльності виконавчого комітету Звенигородської міської ради.

1.4. Регламент виконавчого комітету міської ради, внесення змін і доповнень до нього затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

1.5. Інформація про діяльність виконавчого комітету міської ради надається депутатам Звенигородської міської ради, громадянам, представникам преси, політичних та громадських організацій через організацію зустрічей, нарад, оголошень через засоби масової інформації та через інші організаційні заходи відповідно до чинного законодавства.

ІІ. Організаційні основи формування і діяльності виконавчого комітету

2.1. Правовий статус виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та рішенням міської ради.

2.2. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міської ради, який утворюється за поданням міського голови міською радою чергового скликання на термін її повноважень. Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою.

2.3. Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку, реєстраційні та особові рахунки в органах Державного казначейства.

2.4. До складу виконкому входять на постійній основі обов’язково міський голова, секретар міської ради (за посадою), заступники міського голови та керуючий справами виконавчого комітету міської ради.

Інші члени виконавчого комітету міської ради обираються міською радою за пропозицією міського голови з числа керівників відділів, представників громадськості та підприємств, установ і організацій міста.

2.5. Член виконкому зобов’язаний брати участь у роботі виконавчого комітету і бути присутнім на засіданні виконавчого комітету.

2.6. У разі пропуску протягом року членом виконавчого комітету більше половини засідань виконавчого комітету, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень  виконавчого комітету, міський голова може звернутися до сесії міської ради з пропозицією  про виключення зі складу виконавчого комітету такого члена виконавчого комітету.

2.7. Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом міської ради міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій – секретар міської ради або посадова особа на яку покладаються обов’язки за розпорядженням чи дорученням міського голови.

2.8. Виконком є підзвітним і підконтрольним із самоврядних питань міській раді. З питань здійснення делегованих йому повноважень – відповідним органам виконавчої влади згідно з діючим законодавством.

2.9. Виконавчий комітет міської ради:

 • попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;
 • координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти керівників про їх роботу;
 • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;
 • приймає рішення з інших питань та здійснює інші функції відповідно до розмежування повноважень між виконавчими органами міської ради;
 • надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.

2.10. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.11. Утворені міською радою відділи виконавчого комітету міської ради, інші виконавчі органи ради підпорядковані виконавчому комітету міської ради та міському голові. Керівники відділів, інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з неї міським головою згідно з чинним законодавством, а в разі його відсутності – особою, призначеною розпорядженням чи дорученням міського голови виконувати його обов’язки.

2.12. Положення про відділи виконавчого комітету, інші виконавчі органи затверджуються виконавчим комітетом.

2.13. Розподіл обов’язків між секретарем Звенигородської міської ради, заступниками міського голови і керуючим справами виконавчого комітету Звенигородської міської ради здійснюється міським головою та затверджується розпорядженням міського голови або рішенням виконавчого комітету.

При цьому повинні бути визначені:

 • функції та повноваження, закріплені за посадовою особою;
 • відділи виконавчого комітету, спеціалісти виконавчого комітету, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою.

ІІІ. Планування роботи виконавчого комітету міської ради

3.1. Одним з основних засобів організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету є планування його роботи.

3.2. Практична діяльність виконавчого комітету організовується виходячи із затверджених міського бюджету, планів і програм економічного і соціального розвитку, оперативних планів роботи з урахуванням поточного моменту і ситуації, що складається у місті.

3.3. План роботи виконавчого комітету складається на півріччя, розглядається і затверджується на засіданні виконкому.

Затверджений план може щомісячно уточнюватись з урахуванням поточних завдань міського голови та його заступників.

Зміни у план роботи виконавчого комітету виносять рішенням виконавчого комітету.

Контроль за виконанням плану роботи здійснюється керуючим справами виконкому.

3.4. У разі необхідності, корегування планів здійснюється за погодженням міського голови.

IV. Порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету міськради

4.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, що забезпечує колегіальне обговорення завдань, які стоять перед ним, і ухвалення рішень по їх виконанню.

Засідання виконавчого комітету скликає і веде міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретар міської ради або посадова особа на яку покладаються обов’язки за розпорядженням чи дорученням міського голови.

Засідання виконкому проводяться щомісячно, в другу п’ятницю  місяця. Початок засідань о 10:00 год.

Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

В разі необхідності міський голова своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому.

Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

4.2. Загальна підготовка засідань виконавчого комітету покладається на керуючого справами виконкому.

4.3. На засіданнях виконкому розглядаються питання, передбачені планом роботи виконкому та інші питання, віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до відання виконавчих органів ради, за пропозицією міського голови, заступників міського голови, керуючого справами, членів виконкому.

4.4. Підготовка питань на засідання виконавчого комітету здійснюється заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, секретарем ради.

До підготовки питань можуть залучатись фахівці підприємств, установ та організацій, депутати міської ради.

4.5. При підготовці проектів рішень дотримуються такі правила:

4.5.1. Всі проекти рішень з основних питань, які затверджені планом роботи виконкому, оформляються на бланках виконавчого комітету.

4.5.2. Заголовок проекту рішення викладається лаконічно і складається з одного речення. Якщо у проекті рішення йде мова про декілька питань, заголовок формується узагальнено.

4.5.3. Тексти проектів рішень, додатків та інших матеріалів до них викладаються державною мовою, повинні бути короткими, суть документу мусить бути викладена чітко й виключати можливість подвійного тлумачення.

Текст проекту рішення складається з двох частин: у першій частині (мотивувальний) вказуються обґрунтування або підстави для його прийняття, у другій (розпорядчій) викладаються висновки, рекомендації, завдання, доручення.

У розпорядчій частині повинні обов’язково міститися пункти, що передбачають конкретні завдання, повні назви виконавців, терміни виконання і відповідальних за контроль. У випадках, коли рішення носить комплексний характер і передбачає спільну роботу декількох виконавців, визначається одним із підрозділів для координації і узагальнення проекту роботи.

При тривалих термінах виконання необхідно зазначити проміжні контрольні строки і доручення відповідним виконавцям щодо надання проміжної інформації про хід виконання рішення.

Якщо організація контролю за виконанням рішення покладається на кількох заступників міського голови за напрямки діяльності, то необхідно зазначити одного відповідального за організацію контролю по виконанню рішення в цілому.

У разі, коли рішення, що приймається, відміняє дію раніше прийнятого з цього питання рішення, то останнє повинно містити зазначення про визнання попереднього таким, що втратило чинність.

У випадку виконання раніше прийнятих рішень до проекту рішення виносяться пропозиції про зняття їх контролю.

4.5.4. При розгляді заяв, скарг, затвердженні актів комісій, зважаючи на великий обсяг звернень та враховуючи , що засідання виконкому проводяться щомісячно – дозволяється проект рішення по цим питанням не розробляти, а при розгляді цих питань керуватися рекомендаціями доповідача по кожному окремому питанню.

Додаткові питання можуть включатися до порядку денного не пізніше як за один день до засідання за письмовим зверненням на ім’я міського голови та його візи щодо включення питання до порядку денного.

Питання, що вимагають негайного колегіального розгляду в період між засіданнями виконавчого комітету, приймаються шляхом опитування членів виконавчого комітету керуючим справами виконавчого комітету Звенигородської міської ради.

Міський голова на черговому засіданні виконкому інформує членів виконавчого комітету міської ради про прийняті рішення між засіданнями виконавчого комітету міської ради шляхом збору підписів

4.6. Візи погодження розміщуються на зворотній стороні останнього аркуша проекту рішення в такій послідовності:

– представник виконавчого органу, або особа що готує проект рішення;

– юрисконсульт;

– керуючий справами.

Термін розгляду та погодження проекту рішення службовими особами, як правило, не повинен перевищувати одного дня.

Якщо після розгляду заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами, проект рішення потребує доопрацювання, то він повертається розробнику.

4.7. Проекти рішення виконавчого комітету з відповідними візами , а також додатки до них (довідки, відповідні записки, заходів, тощо) не пізніше, ніж за два дні до засідання виконкому передаються виконавцями керуючому справами виконкому.

При наявності розбіжностей одночасно з проектом рішення подаються письмові висновки, зауваження і пропозиції відповідних осіб, організацій.

4.8. На підставі поданих матеріалів, керуючий справами формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету.

4.9. Якщо з будь – якого питання, що вносяться на засідання виконавчого комітету, матеріали керуючому справами до встановленого терміну не надані, то це питання до порядку денного може бути включене лише за вказівкою міського голови.

4.10. Члени виконавчого комітету не пізніше, ніж за два дні до засідання повинні бути ознайомлені з порядком денним та проектами рішень, що вносяться на розгляд.

4.11. Склад учасників для розгляду питання на засіданні виконкому визначається особою, яка  готувала рішення , та узгоджується з керуючим справами.

4.12. Реєстрацію учасників, забезпечення порядку проведення засідання та протоколювання здійснює керуючий справами.

4.13. Засідання виконавчого комітету є відкритими і ведуться гласно. За рішенням членів виконавчого комітету може бути проведене закрите засідання.

4.14. Порядок денний і порядок розгляду питань, включених до порядку денного, затверджується на початку засідання.

4.15. Проведення відеозапису та/або аудіозапису засідань виконкому дозволяється тільки після прийняття виконкомом відповідного рішення.

4.16. Доповідають на засіданні виконавчого комітету заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами, начальники відділів, підприємств, спеціалісти виконкому.

Явку на засідання виконавчого комітету доповідачів, а також осіб, які запрошені на засідання згідно з поданим списком, попереднє ознайомлення їх з матеріалами, з подальшою їх реєстрацією, забезпечує виконавець, який готує питання.

Інформування про час та місце засідання безпосередньо членів виконавчого комітету міської ради, представників засобів масової інформації, працівників виконавчих органів міської ради та інших запрошених з основних питань здійснює керуючий справами виконавчого комітету міської ради або, за його дорученням, відповідальний працівник виконавчого апарату, який в день засідання також реєструє членів виконавчого комітету, запрошених.

Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та проведення кіно -, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається засідання виконкому міської ради, надається міським головою або керуючим справами виконкому.

Зацікавлені особи письмово звертаються до міськвиконкому з проханням про надання такого дозволу не пізніше ніж за три дня до початку засідання виконавчого комітету.

4.17. В процесі засідання члени виконавчого комітету  мають право:

 • вносити пропозиції щодо порядку денного і порядку роботи;
 • вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень щодо питань, що розглядаються, пропонувати прийняти зміни, доповнення до проекту рішень або перенесення розгляду питання на наступне засідання.

Членам виконавчого комітету видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету міської ради.

В разі, якщо з поважних причин член виконкому немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє керуючого справами виконкому.

4.18. Засідання виконавчого комітету міської ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини загального складу виконкому.

4.19. Виконавчий комітет приймає рішення в межах своїх повноважень та чинного законодавства України. Рішення виконавчого комітету міської ради приймають на засіданнях відкритим голосуванням більшістю від присутніх на засіданні виконкому.

Рішення виконкому, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання усіма розташованими на території міста органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

Рішення набирають чинності з моменту їх підписання міським головою.

4.20. У разі не згоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може призупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

4.21. Рішення, підписуються міським головою і керуючою справами виконавчого комітету. У разі відсутності міського голови – особою, призначеною розпорядженням чи дорученням міського голови виконувати його обов’язки. У разі відсутності керуючого справами (секретаря) він обирається шляхом голосування на засіданні виконавчого комітету.

Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконкому ведеться від № 1 за наростанням протягом календарного року.

У 10-денний термін після прийняття рішення необхідна кількість примірників даного документу направляється керуючим справами виконавчого комітету Звенигородської міської ради виконавцям та особам, перелік яких подається разом з доопрацьованим рішенням.

Видача рішень виконкому підприємствам, установам, організаціям,  громадянам, яким не передбачено надання даних рішень, проводиться тільки за письмовим запитом останніх та зі згоди міського голови або керуючого справами виконкому.

Рішення виконкому з основних питань у триденний термін розмножуються і направляються юридичним  особам згідно зі списками на розсилку, наданими посадовими особами, що готували проекти рішень.

4.22. Протокол засідання виконавчого комітету підписується міським головою або особою, що виконує на засіданні його обов’язки та формується на протязі місяця від дня засідання виконкому.

4.23. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів міської ради, можуть бути скасовані міською радою.

У разі невідповідності їх Конституції або законам України вони можуть бути визнані незаконними у судовому порядку

V. Порядок підготовки розпоряджень міського голови

5.1. Згідно зі ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, власних і делегованих повноважень міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

5.2. Розпорядження міського голови вносяться заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, секретарем ради, начальником фінансово-господарського відділу виконкому.

Підготовка розпоряджень з кадрових питань та по відрядженнях регламентується чинним законодавством та іншими нормативними документами і здійснюється керуючим справами виконкому.

5.3. Тексти розпоряджень, додатків та інших матеріалів до них викладаються Державною мовою на бланках виконавчого комітету.

5.4. Розпорядження підписуються міським головою, а в час його відсутності – секретарем міської ради або посадовою особою на яку покладаються обов’язки.

Додатки підписуються керуючим справами виконкому.

VI. Організація прийому громадян і їх письмових звернень

6.1. Прийом громадян у виконавчому комітеті здійснюється щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів. Міським головою, його заступниками, керуючим справами прийом громадян проводиться, згідно з графіком, затвердженим міським головою.

6.2. Вирішення усних звернень громадян проводиться, як правило під час прийому.

У випадках необхідності отримання додаткових даних особа, яка веде прийом, дає доручення відповідальній посадовій особі про вирішення питання та підготовку відповіді заявнику.

6.3. Контроль за виконанням доручень, що дані в час прийому, здійснюється секретарем керівника.

6.4. Секретар керівника або провідний спеціаліст з організаційного забезпечення систематично аналізує роботу по прийому громадян, узагальнює питання, з яким вони звертаються, подає керуючому справами пропозиції, по усуненню недоліків в організації прийому громадян.

6.5. Прийом і реєстрація листів, заяв, скарг громадян здійснюється секретарем керівника.

6.6. Пропозиції, заяви, скарги громадян, що надходять до виконавчого комітету, розглядаються щоденно в строки згідно з діючим законодавством.

Контроль за строками проходження листів у виконкомі здійснює секретар керівника  або провідний спеціаліст з організаційного забезпечення .

6.7. У разі повторних пропозицій, заяв і скарг на верхньому полі першого аркуша робиться позначка повторно і підбирається все попереднє листування.

6.8. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,- невідкладно, але не пізніше 15 днів від їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушенні у зверненні питання неможливо, термін виконання може бути подовжено, але не більше ніж на 15 днів виконавцем доручення з дозволу керівника.

6.9. Анонімні листи, а також повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, не розглядаються.

6.10. Розгляд звернень громадян вважається закінченим після того, як питання вирішено по суті і надана відповідь заявнику, а при необхідності – вищій організації про результати, або заявнику роз’яснено неправомірність його вимог.

6.11. Секретар керівника або провідний спеціаліст з організаційного забезпечення здійснює щоденний контроль за своєчасним і правильним розглядом пропозицій, заяв, скарг громадян і проводить перевірки стану справ щодо їхнього вирішення у виконавчих органах міської ради, на підприємствах, закладах комунальної власності, надає їм необхідну практичну та методичну допомогу, готує пропозиції по усуненню порушень і недоліків, інформує про результати перевірок керуючого справами виконкому щомісячно.

VII. Порядок підготовки і проведення нарад, семінарів та інших заходів у виконавчому комітеті

7.1. Наради, семінари та інші заходи у виконавчому комітеті проводяться згідно з календарним планом заходів виконавчого комітету.

7.2. Наради у міського голови проводиться щопонеділка та п’ятниці із заступниками міського голови, керівниками комунальних підприємств, міських служб щодо питань координації діяльності по виконанню господарських та соціально культурних заходів.

Ведення протоколів забезпечує керуючий справами. У протоколі повинні бути зазначені присутні на нараді, конкретні доручення та виконавці, а також строки виконання доручень.

За підсумками апаратних нарад складається перелік доручень міського голови й направляється виконавцям.

7.3. Виклик на апаратні наради, підготовку приміщення для їх проведення забезпечує секретар керівника.

7.4. Розроблення планів проведення галузевих нарад, семінарів та інших заходів, визначення і узгодження часу та місця їхнього проведення, оповіщення учасників проводять заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

7.5. Телефонограми про виклик на нараду у виконавчому комітеті підписуються міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами.

Телефонограми оформляються у спеціальному журналі, який знаходиться в приймальні міського голови.

VІІІ. Організація контролю за виконанням документів у виконавчому комітеті

8.1. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

Контролю підлягають всі зареєстровані документи, в яких містяться конкретні завдання, визначені виконавці.

Обов’язково контролюється виконання: законів України, постанови Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, власних рішень, розпоряджень міського голови.

8.2. Відповідальність за виконання несуть посадові особи на яких покладено контроль, безпосередні виконавці, зазначені у розпорядчому документів (розпорядженні, рішення тощо), резолюції керівника. У разі коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є працівник, який у резолюції зазначений першим.

8.3. Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені і кореспонденту дано відповідь по суті.

8.4. Після виконання документ знімається з контролю:

– документи вищих органів знімаються з контролю після направлення їх адресу інформації про виконання відповідно до вимог документу. Якщо направлення інформації не передбачено, документ знімається з контролю після надання виконавцем довідки з резолюцією голови „До справи” або „Зняття з контролю”;

– рішення виконкому, що взяті на контроль, знімаються з контролю на засіданні виконкому після розгляду матеріалів про їх виконання. Матеріали для зняття контролю готують виконавці та узгоджують їх з міським головою;

– розпорядження знімаються з контролю за письмовими вказівками міського голови;

– службові документи, листи громадян, знімаються з контролю після надання відповідно до резолюції довідки або копії відповіді заявнику.

8.5. Дані про наслідки виконання взятих на контроль документів періодично узагальнюються і доповідаються керівництву виконкому.

8.6. Зняття з контролю не означає закінчення дії документу.

8.7.  Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету здійснюється виконавчими органами міської ради через оновлення офіційного сайту Звенигородської міської ради та оприлюднення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації.

ІХ. Робота з кадрами. Загальні положення

9.1. Ведення кадрового діловодства та проходження посадовими особами служби у виконкомі здійснює керуючий справами виконкому.

9.2. Структура, загальна чисельність виконавчих органів (у разі необхідності) та витрати на їх утримання затверджуються рішенням міської ради за поданням міського голови.

9.3. Штатний розпис на наступний рік переглядається і затверджується міським головою щорічно до 25 грудня. У разі необхідності, у межах затвердженої структури, загальної чисельності працівників і визначених радою коштів на їх утримання, до штатного розпису розпорядженням міського голови протягом календарного року можуть вноситись зміни.

9.4. Прийом посадових осіб виконкому здійснюється за розпорядженням міського голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

9.5. Звільнення посадових осіб та технічного персоналу здійснюється за розпорядженням міського голови чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

9.6. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

На кожну посадову особу формується особова справа згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців.

Щорічно посадові особи подають декларацію про доходи.

9.7. Організація та контроль за дотриманням законності у кадрових питаннях покладається на керуючого справами виконкому.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування

9.8. Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади.

9.9. Оголошення про конкурс публікується в місцевій газеті “Шевченків край” або оприлюднюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконкому документи відповідно до «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».

9.10. За рішенням конкурсної комісії до участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають умовам конкурсу.

Кандидатам направляється письмове повідомлення (з обґрунтуванням), якщо за рішенням комісії вони не відповідають вимогам конкурсу.

Заступник міського голови з виконавчої роботи відповідно до розподілу обов’язків – голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.

При проведенні конкурсу перевага надається особам, які пройшли стажування на посаді, або знаходились у кадровому резерві на дану посаду.

Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані або призначені на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у виконкомі і протягом року прийняті на вакантну посаду або нижчу посаду без повторного конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
– досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;
– визнані в установленому порядку недієздатними;
– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи в органах місцевого самоврядування;
– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками ;
– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
– в інших випадках, установлених законами.

9.11. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

9.12. При прийнятті на службу посадових осіб може встановлюватися випробування до шести місяців, що обов’язково відображається у розпорядженні міського голови про прийняття на роботу.

Х. Розпорядок роботи

10.1. У виконавчому комітеті Звенигородської міської ради встановлюється слідуючий графік робочого дня:

 • понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8:00 до 17:15;
 • п’ятниця – з 8:00 до 16:15;
 • обідня перерва – з 13:00 до 14:00;
 • тривалість передсвяткового дня зменшується на одну годину.
 • Прийом вхідної кореспонденції у виконавчому комітеті проводиться щоденно. З понеділка по четвер до 17:00 в п’ятницю до 15:45.

10.2. Охорона приміщення міської ради в позаробочий час здійснюється сторожем (охоронцем).

10.3.Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники апарату несуть відповідальність за збереження і правильність користування  майном, при звільненні з роботи здають його на зберігання відповідальному працівнику, призначеному розпорядженням міського голови.

10.4. Заступники міського голови, секретар міської ради, працівники виконавчого апарату ради про свою відсутність повідомляють міського голову.

10.5. Вирішення питань надання вільних від роботи днів за раніше відпрацьовані дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється відповідно до чинного законодавства за погодженням з безпосереднім керівником та з дозволу міського голови.

10.6. Службові відрядження працівників виконавчого комітету Звенигородської міської ради здійснюються згідно з дозволом міського голови на відрядження (має силу розпорядження).

10.7. Кожен працівник виконавчого комітету Звенигородської міської ради повинен дотримуватися вимог законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування, етики поведінки, підтримувати нормальний морально-психологічний клімат установи, з повагою ставитися до співробітників, надавати необхідну допомогу в роботі, ставитися з належною повагою до відвідувачів.