Міська влада

Звенигородська міська рада є виборним представницьким органом  місцевого самоврядування, що складається з 26 депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста Звенигородки, здійснює від її імені та в інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Порядок діяльності Звенигородської міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами України, регламентом та іншими рішеннями міської ради.

Статус і повноваження згідно Закону України про місцеве самоврядування.

           1.  Місцеве самоврядування — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади —жителів м. Звенигородка — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

         2.  Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада міста.

         3.  Громадяни міста реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідної територіальної громади. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою м. Звенигородка як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчий орган.

         4.   Місцеве самоврядування в місті здійснюється на принципах:

     — народовладдя;

     — законності;

     — гласності;

     — колегіальності;

     — поєднання місцевих і державних інтересів;

     — виборності;

     — правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах, повноважень визначених законами;

     — підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб;

     — державної підтримки та гарантій місцевого самоврядування;

     — судового захисту прав місцевого самоврядування.

         5.   Система місцевого самоврядування включає:

     — територіальну громаду;

     — міську раду;

     — міського голову;

     — виконавчий комітет міської ради;

      

        6.   Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

        7.   Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь – якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

        8.   Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, та іншими законами. Під час роботи керується   «Регламентом Звенигородської міської ради».


9.  Виконавчим органом міської ради є її виконавчий комітет, відділи, управління та інші створювані радою виконавчі органи.  

      10.  Виконавчий орган міської ради є підконтрольним і підзвітним міській раді. Під час роботи керується «Регламентом виконавчого комітету Звенигородської міської ради».

       11.   Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється міською радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

       12.   Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Він обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

       13.   Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

       14.   Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради.

       15.   Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На нього поширюються повноваження та гарантії депутатів ради, передбачені законом про статус депутатів рад.
 

       16.  Територіальна громада має право проводити громадські слухання — зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.  Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

       17.  Міська рада може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.
  

       18.  Міська рада та її виконавчий комітет є юридичними особами, наділяються відповідними законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

       19.  Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальної громади міста.

 

       20.  Від імені та в інтересах територіальної громади, права суб’єкта комунальної власності здійснює міська рада.

       21.  Місцевий бюджет є самостійним, він не включається до Державного бюджету України, та інших місцевих бюджетів.

       22.  Міська рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснювати контроль за їх виконанням.

       23. Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

       24.  Виконавчий комітет міської ради має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

       25.  Відносини міської ради та її виконавчого комітету з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності  територіальної громади, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

       26.  Відносини міської ради та її виконавчого комітету з підприємствами, установами та організаціями, щоне перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

       27.  З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на вимогу міської ради або її виконавчого комітету, підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, надають відповідну інформацію.

       28.  Міська рада та її виконавчий комітет можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

         29.  Державний контроль за діяльністю міської ради, її виконавчого комітету і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

         30.  Обмеження прав територіальної громади на місцеве самоврядування згідно з Конституцією та законамиУкраїни може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

         31. Територіальна громада міста має власну символіку (герб та прапор), яка відображає історичні, культурні,соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції.

         32.  Територіальна громада міста Звенигородка з метою більш ефективного здійснення  владних повноважень, захисту прав та інтересів громадян міста, є членом «Асоціації малих міст України»

         33.  На будинку, де працює рада та їх виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

         34.  Правовий статус місцевого самоврядування  визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», та іншими законами, які не повинні суперечити положенням Закону України «Про місцеве самоврядування».

         35.   Міська рада,  виконавчий комітет та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, прийнятими у межах їхньої компетенції.