Звенигородська міська рада
Черкаська область, Звенигородський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення, структура та рішення сесії Звенигородської міської ради

Додаток 7

до рішення  сесії міської ради

26.02.2021  №6-30

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» виконавчого комітету Звенигородської міеької ради

 

І. Загальні положення

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Звенигородскої міської ради (далі - відділ ЦНАП) - є структурним підрозділом, який утворено у складі виконавчого комітету Звенигородської міської ради з метою забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг фізичним та юридичним особам (далі - суб’єктам звернень).

2. Відділ ЦНАП підконтрольний і підзвітний Звенигородській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, безпосередньо підпорядкований міському голові.

3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу ЦНАП приймається міською радою відповідно до норм чинного законодавства.

4. Відділ ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Звенигородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

II. Основні завдання

1. На відділ ЦНАП покладаються такі основні завдання:

1) організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк, або у терміни визначені 

відповідними законами, та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються у відділі ЦНАП;

4) вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

5) використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі;

6) прийняття заяв та документів для  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, видача документів за результатом розгляду заяви;

7) прийняття заяв та документів для державної реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зміни відомостей, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про 

юридичну та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону, видача документів за результатом розгляду заяви;

8) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з

реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

9) організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;

10) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно- правових

 актів.

2. Відділом ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його

 взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках передбачених законодавством - безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ ЦНАП, визначається та затверджується рішенням сесії міської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи міської 

ради та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими 

особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується 

певний юридичний статус та/або факт.

III. Права відділу цнап

1. Відділ ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, іншими державними

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких 

послуг, в установленому законом порядку.

3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних 

послуг.

4. Взаємодіє з представниками інших органів місцевого самоврядування в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

IV. Структура

1. Штатний розпис та структура відділу ЦНАП затверджуються у встановленому порядку рішенням міської ради.

2. Очолює центр начальник відділу ЦНАП Звенигородської міської ради, на якого покладаються обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва відділу ЦНАП та відповідальність 

за організацію його діяльності.

3. Відділ ЦНАП утворюється з начальника, адміністраторів, спеціалістів, адміністраторів та спеціалістів територіальних підрозділів та 

віддалених робочих місць.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до чинного законодавства.

4. Начальник відділу ЦНАП, адміністратори, спеціалісти та інші працівники відділу ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства заподанням начальника ЦНАП.

V Повноваження керівника відділу цнап

1. Начальник відділу ЦНАП є керівником відділу ЦНАП та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на відділ ЦНАП:

1) здійснює керівництво роботою відділу ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його 

діяльності;

2) організовує діяльність відділу ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів 

до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів та інших працівників відділу ЦНАП, контролює якість та своєчасність

 виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу ЦНАП;

6) сприяє створенню належних умов праці у відділі ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення його матеріально-технічного забезпечення;

7) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників відділу ЦНАП;

8) здійснює функції адміністратора;

9) здійснює функції реєстратора;

10) несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ 

ЦНАП завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

11) планує роботу відділу ЦНАП, подає пропозицій до перспективних і поточних планів роботи міському

 голові;

12) розробляє Положення про відділ ЦНАП, посадові інструкції працівників, у разі потреби - зміни і доповнення до зазначених документів, подає їх на затвердження в установленому порядку;

13) звітує про проведену роботу відділу ЦНАП у визначеному порядку;

14) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ ЦНАП;

15) представляє відділ ЦНАП при взаємодії з представниками інших громад;

16) бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову відділу ЦНАП.

17) здійснює представництво в судах.

VI Загально-ореанізаційні питання

1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі ЦНАП звертається до адміністратора -

 посадової особи Звенигородської міської ради, або у випадках передбачених законодавством - представника 

суб’єкта надання адміністративних послуг.

2. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, 

здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи 

дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку

суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість 

отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг; *

4) організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

7) надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання он- лайн послуг).

3. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ 

та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому 

законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням 

вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника відділу ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про 

порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів 

до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру;

6) отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

7) від імені виконавчого комітету міської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

4. Адміністратор має номерну печатку (штамп) із зазначенням найменування відділу ЦНАП та порядкового номеру печатки.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається Звенигородською міською радою.

Повноваження адміністратора можуть покладатися на начальника відділу ЦНАП, спеціалістів та інших посадових осіб відділу ЦНАП, які здійснюють функції з 

обслуговування суб’єктів звернення, зокрема прийняття документів, необхідних для надання адміністративних 

послуг, та видачу результатів надання адміністративних послуг у відділі ЦНАП.

5. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України та 

електронний цифровий підпис.

6. Основними завданнями державного реєстратора є:

1) забезпечення обробки документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, в разі надання адміністративних послуг в ЦНАП – приймити документи  та видавати  резульаьи їх розгляду;

2) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

4) внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу- підприємця відповідно до закону;

5) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань відповідно до законодавства;

6) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

7) здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується 

міським головою, відповідно до законодавства.

Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори 

відділу ЦНАП.

8. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень", з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори відділу ЦНАП.

9. Основними завданнями спеціалістів з питань реєстрації місця проживання громадян є:

1) реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

2) формування та ведення реєстру територіальної громади;

3) підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрацїї/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

4) здійснення функцій адміністратора відділу ЦНАП;

5) виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників відділу ЦНАП.

10. З метою забезпечення належної доступності адміністративних та дозвільних послуг можуть бути створені територіальні підрозділи (ТП) та віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру

(ВРМ).

При створені ТП та ВРМ Звенигородська міська рада  дотримуватиметься вимог організації надання 

адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше).

11. За рішенням Звенигородськоїміської ради, у відділі ЦНАП, також може здійснюватися:

- прийняття звітів, декларацій, скарг;

- надання консультацій;

- прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

12. Час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАП становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин

на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через відділ ЦНАП.

Відділ ЦНАП не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

За рішенням Звенигородської міської ради, час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАП може бути збільшено.

13. У ТП та ВРМ відділу ЦНАП може буде забезпечено надання адміністративних послуг відповідно до Графіку 

роботи, затвердженого рішенням Звенигородської міської ради.

14. У приміщенні, де розміщується відділ ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів,

 ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку чи термінали 

самообслуговування, РОБ - термінали).

15. Відділ ЦНАП повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та 

інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

16. У приміщенні відділу ЦНАП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних 

підрозділів виконавчого комітету Звенигородської міської ради, територіальними підрозділами органів 

виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Відділ ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Володимир НИЗЕНКО

 

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

Черкаської області

7 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

26 березня 2021 року

№7-19

 

Про створення та затвердження графіка роботи відділу ЦНАП

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014р. №523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами), з метою удосконалення системи надання адміністративних послуг Звенигородська міська рада вирішила:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 08.12.2020 №1-10/VIII "Про затвердження структури Звенигородської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" доповнивши його пунктом:

Створити відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Звенигородської міської ради (м. Звенигородка, вул. Сошенка Івана, 47).

  1. Затвердити графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Звенигородської міської ради (згідно додатку).

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, засобів масової інформації, забезпечення законності та правопорядку, роботи з громадськими організаціями, соціального захисту населення, регулювання питань комунальної власності, транспорту та зв’язку.

 

 

 

Міський голова                                           Олександр САЄНКО


 

Додаток

до рішення міської ради

26.03.2021 №7-19

 

Графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету

Звенигородської  міської ради

 

ДНІ ПРИЙОМУ

ГОДИНИ ПРИЙОМУ

Понеділок, вівторок, середа

3 08.00 - до 17.00

Четвер

3 08.00 - до 20.00

П’ятниця

3 08.00 - до 15.00

Субота

3 08.00 - до 15.00

Неділя, святкові дні та дні визначені не робочими

Вихідний день

ЦНАП працює без перерви на обід

 

 

      Секретар міської ради                                                  Володимир НИЗЕНКО

 

 

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

Черкаської області

6 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

26 лютого 2021 року

№6-32

 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Звенигородської міської ради

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014р. №523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами), з метою удосконалення системи надання адміністративних послуг Звенигородська міська рада вирішила:

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Звенигородської міської ради (Додаток 1).

2. Секретарю Звенигородської міської ради НИЗЕНКУ Володимиру Борисовичу, з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення, забезпечити оприлюднення його на офіційному сайті Звенигородської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, засобів масової інформації, забезпечення законності та правопорядку, роботи з громадськими організаціями, соціального захисту населення, регулювання питань комунальної власності, транспорту та зв’язку.

 

 

Міський голова                                                       Олександр САЄНКО
 

Додаток

до рішення міської ради

від 26.02.2021 №6-32

ПЕРЕЛІК
 адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

1.

Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування)

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

2.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

3.

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

-"-

4.

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа

-"-

5.

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

6.

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

7.

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

8.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

9.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

10.

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації

-"-

11.

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації

-"-

12.

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

13.

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

14.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

15.

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

-"-

16.

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

17.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

18.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

-"-

19.

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

-"-

20.

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

21.

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи

-"-

22.

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

-"-

23.

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

-"-

24.

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

25.

Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

-"-

26.

Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

-"-

27.

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

28.

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи

-"-

29.

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

30.

Державна реєстрація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

-"-

31.

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

32.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

-"-

33.

Державна реєстрація символіки

-"-

34.

Державна реєстрація змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

35.

Державна реєстрація втрати чинності символіки

-"-

36.

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

-"-

37.

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

-"-

38.

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)

-"-

39.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

40.

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

-"-

41.

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

-"-

42.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

-"-

43.

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

-"-

44.

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

-"-

45.

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

-"-

46.

Скасування рішення державного реєстратора

-"-

47.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

-"-

48.

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

49.

Оформлення та видача паспорта громадянина України

-"-

50.

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

51.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

52.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Закон України “Про охорону праці”

53.

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

-"-

54.

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Закон України “Про дорожній рух”

55.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

56.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

-"-

57.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

-"-

58.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

59.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

-"-

60.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

-"-

61.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

-"-

62.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

-"-

 

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

 

обмеження у використанні земель

 

 

земельну ділянку з:

 

 

відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Закон України “Про Державний земельний кадастр” та Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

 

усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

 

2) довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

 

 

3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

 

 

4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

 

63.

Видача довідки про:
 1) наявність та розмір земельної частки (паю)
 2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

64.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

{Пункт 65 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 03.06.2020}

66.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

67.

Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації

Земельний кодекс України та Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

68.

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

69.

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, що перебувають у державній власності

Земельний кодекс України

70.

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

-"-

71.

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

-"-

72.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

73.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

-"-

74.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення

-"-

75.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей

-"-

76.

Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

77.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

78.

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

79.

Видача дозволу на виконання будівельних робіт

-"-

80.

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

-"-

81.

Видача висновку державної екологічної експертизи

Закон України “Про екологічну експертизу”

82.

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

83.

Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Закон України “Про відходи”

84.

Реєстрація декларації про відходи

-"-

85.

Видача дозволу на спеціальне водокористування

Водний кодекс України

86.

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”

87.

Видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача

Лісовий кодекс України

88.

Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

-"-

89.

Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)

-"-

90.

Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

91.

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів):
 1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
 2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Закон України “Про ветеринарну медицини”

92.

Видача експлуатаційного дозволу

Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

93.

Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Закон України “Про охорону культурної спадщини”

94.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

-"-

95.

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України “Про рекламу”

96.

Видача дозволу на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

Закон України “Про автомобільні дороги”

97.

Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг

Закон України “Про дорожній рух”

98.

Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

-"-

99.

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Закони України “Про перевезення небезпечних вантажів”“Про дорожній рух”

100.

Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

101.

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

-"-

102.

Державна реєстрація (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів

Закони України “Про автомобільний транспорт”“Про дорожній рух”

103.

Видача (обмін) посвідчень водія

-"-

104.

Державна реєстрація актів цивільного стану

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

105.

Видача дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

Закон України “Про видавничу справу”

106.

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Закон України “Про зайнятість населення”

107.

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

108.

Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу

Бюджетний кодекс України

109.

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

Сімейний кодекс України

110.

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Закон України “Про почесні звання України”

111.

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Закон України “Про соціальні послуги”

112.

Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

113.

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

114.

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України

115.

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:

-"-

 

1) відмови від майнових прав підопічного

-"-

 

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного

-"-

 

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

-"-

 

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна

-"-

 

5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

Цивільний кодекс України

 

6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

-"-

116.

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:

-"-

 

1) відмови від майнових прав підопічного

-"-

 

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного

-"-

 

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

-"-

 

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна

-"-

117.

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

118.

Надання державної допомоги:

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

-"-

 

2) при народженні дитини

-"-

 

3) при усиновленні дитини

-"-

 

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

-"-

 

5) на дітей одиноким матерям

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

119.

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

120.

Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

-"-

121.

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

122.

Надання державної соціальної допомоги на догляд

-"-

123.

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Закон України “Про соціальні послуги”

124.

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

125.

Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Закон України “Про психіатричну допомогу”

126.

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

127.

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів

Закон України “Про волонтерську діяльність”

128.

Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

129.

Призначення одноразової компенсації:

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

1) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

-"-

 

2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

-"-

 

3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

-"-

130.

Призначення грошової компенсації:

 

 

1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни та прирівняним до них особам

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

2) інвалідам замість санаторно-курортної путівки

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

 

3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують інвалідів I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

-"-

 

4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

 

5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

6) інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

131.

Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)

-"-

132.

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілем

-"-

133.

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

134.

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України “Про соціальні послуги”

135.

Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:
 1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
 2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
 3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
 4) учасникам війни
 5) інвалідам війни
 6) особам, які постраждали від торгівлі людьми
 7) інвалідам та дітям-інвалідам

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”

136.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

 

 

1) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

 

2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань” Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

137.

{Дію пункту 137 зупинено до 1 грудня 2020 р. згідно з Постановою КМ № 603 від 15.07.2020} Видача посвідчення особи моряка

Кодекс торговельного мореплавства України та Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

138.

Надання комплексної послуги “єМалятко”:

 

 

1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

 

2) реєстрація місця проживання

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

 

3) призначення допомоги при народженні дитини

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України “Про охорону дитинства”

 

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”

 

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Податковий кодекс України

 

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

 

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

Закон України “Про громадянство України”

 

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

 

 

 

Секретар міської ради                                             Володимир НИЗЕНКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь